همه نوشته ها با برچسب: دروازه قرآن شیراز

دروازه قرآن شیراز

تنگه ی الله اکبر شمالی ترین جای دیدنی شیراز است که شاه راه ورودی شهر از سمت شمال میباشد. این تنگه در واقع دره ای است که رشته کوه شمالی شیراز را از وسط دو نیم کرده است. کوه رو به مغرب را «باباکوهی» و کو رو به مشرق را «چهل مقام» مینامند.

مشاهده
Iran Tourist Attractions